EL paisatge submarí del Maresme: les barres litorals

El Maresme presenta una costa rectilínia, sorrenca i molt poc abrupte, en ella els afloraments rocosos són gairebé inexistents, malgrat que la  zona nord del terme se’n intueixen alguns de manera molt subtil.

Sota la catifa blava de la mar hi ha un paisatge submergit desconegut per a la majoria i quan ens referim a ell ho  podem fer exactament  en els mateixos termes que quan ho fem a terra ferma. En efecte el fons del nostre mar està ple d’accidents geogràfics que li donen una fisonomia característica.

De tots els elements que configuren el paisatge submarí  del Maresme les barres litorals són tal vegada l’element més típic i que donen una singular personalitat al fons. Efectivament, els fons rocosos litorals es disposen, en forma de franges paral·leles a la línia de costa, a aquests esculls se’ls coneix  amb el nom de barres.

L´origen de les barres litorals cal buscar-lo a partir dels canvis de nivell de la línia de costa (transgressions i regressions) al llarg de la història de la Terra, també anomenats moviments eustàtics. Les barres són doncs, el testimoni del que va succeir fa milions d´anys.

Mapa de distribució de l´alguer (en verd) i les barres litorals (en gris). Elaborat per la SCNMM a partir de les dades de l´SPAS i la confraria de pescadors de Mataró

Davant de Mataró la distribució de les barres litorals és en fileres i està orientada de manera paral·lela a la línia de costa actual. En total es poden distingir sis fileres de barres: Així troben una primera línia gairebé a “pet d´ona”, molt més evident a llevant del terme. En aquest primer nivell es pot destacar el “roquer de terra” i “els penjants”. A la segona línia de barres que és troba als 10 m s´hi situa “la boia” o  “nin armat” (lloc on s´hi troba la imatge de les Santes)  Al voltant dels 14 m hi ha la tercera filera formada per  “la trencada”. Entre els 15 i 22m profunditat hi ha la quarta filera de barres on destaca “la torre ferrer” “la barreta d´en serra” “la llosa del negre”, “la llosa de l´alzina” i la “barreta de l´arbre”.  A continuació, entre 22 i 24 m, la cinquena filera formada per “la galera” i “la barreta de l´ou”. Per acabar la darrera filera, entre 26 i 29 m de barres  s´hi localitza “can partella de llevant”, “la llosa d´en pujolà”  i “Cap sa Tira

Les barres, a més de ser petits reservoris de biodiversitat, representen també elements de protecció davant l´art de bou, la pesquera que produeix un major impacte ambiental sobre el fons de totes les que es practiquen a la nostra costa. Efectivament, les barres representen un impediment físic per poder arrossegar l´art i per tant és protegeix la zona d´aquesta pesca. El manteniment de l´alguer de Mataró en estat prou acceptable fins als nostres dies es deu precisament a que aquest es troba rodejat pràcticament per barres que han impedit aquest tipus de pesca.